Financieel verslag

BALANS

20192018
AKTIVA
Vaste activa€ 1.632
Immateriële vaste activa€ 1.780€ 302
Vlottende activa
Liquide middelen€ 708€ 1.323
Vorderingen€ 469
Totaal debet€4.589€ 1.625
PASSIVA
Eigen vermogen€4.589€ 1.625
Totaal credit€4.589€ 1.625

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018
BATEN
Projecten
groepsrondleidingen/culturele bijeenkomsten€ 17.345€ 4.585
entreegelden losse kaartverkoop rondleidingen€ 3.936€ 907
workshop/kunstevent/educatief project€ 180€ 315
lezing€ 62€ 95
horeca€ 38
Algemeen
algemene inkomsten€ 1.273€ 1.594
totale baten€ 22.796€ 7.496
LASTEN
Algemeen
kosten management, beheer en administratie€ 8.184€ 3.124
huisvestingskosten€ 339€ 123
museale kosten (tentoonstellingsmateriaal,
inkoop workshop, kunstevents etc.)
€ 6.306€ 1.455
(vrijwilligers)kosten € 3.105€ 1.724
bankkosten€ 156€ 181
totale lasten€18.090€ 6.607
netto resultaat€ 4.706€ 887

Toelichting op Staat van Baten en Lasten en de Balans

Algemeen

De stichting Buitenmuseum heeft ten doel:
a. het behouden en verbeteren van het cultuurhistorische karakter van de Dunne
Bierkade en Paviljoensgracht in Den Haag en omgeving evenals het bevorderen van de positieve uitstraling van de sociaal economische situatie in het gebied;
b. het verdiepen en uitdragen van de kennis van het leven en werk van de Haagse periode van Jan van Goyen
c. in het gebouw Jan van Goyenhuis een museum te exploiteren.
De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
In het algemeen al datgene te verrichten dat in de ruimste zin genomen met het vorenstaande verband houdt of dat daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 68499396.

Het Buitenmuseum is een stichting zonder winstoogmerk. Opbrengsten zijn bedoeld om de kosten te dekken. In 2019 heeft de stichting geen extra fondsen geworven. Activiteiten zoals lezingen, wandelingen en rondleidingen werden verzorgd. Hiervoor werden opbrengsten verkregen waarmee kosten werden gedekt. Het bestuur van het museum controleert de dagelijkse leiding die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het museum.

Bijzondere bepalingen

Stichting het Buitenmuseum is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Waarderingsgrondslagen

Voor zover niet anders vermeld, worden aktiva en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Balans

De Balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden op 31-12-2019 en op 31-12-2018. De bezittingen staan aan de linkerkant en het eigen vermogen en de schulden aan de rechterkant.

Staat van baten en lasten

De Staat van baten en lasten is speciaal voor een niet commerciële organisatie en is opgemaakt met behulp van de balans, het kasstroomoverzicht en overige informatie. Op de staat van baten en lasten zijn de baten onderverdeeld in de diverse projecten en overige inkomsten. De kosten zijn onderverdeeld in kosten van management, beheer en administratie, huisvestingskosten, kantoorkosten, museale kosten en algemene kosten. Bij de bepaling van de kosten voor management, beheer en administratie zijn voor zover er directe inspanningen door de directie en de verdere ondersteuning zijn geleverd voor museale zaken en/of de doelstelling van de stichting de bijbehorende kosten ten laste van deze categorieën gebracht.