Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING HET BUITENMUSEUM

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij het Buitenmuseum producten van welke aard ook levert aan de opdrachtgever, ook indien deze producten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Bij reservering van één of meer kaartjes (losse kaartverkoop en groepen) dan wel het afnemen van een excursie, workshop, rondleiding of het kopen van een (museum)artikel geeft de opdrachtgever te kennen van deze Algemene Voorwaarden kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden.
 4. Als één of meerdere van deze bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige artikelen onverminderd van toepassing en dienen de nietige of vernietigde bepalingen als zodanig te worden aangepast zodat zij de inhoud van die nietige bepalingen zo dicht mogelijk naderen zonder in strijd te zijn met de wet

Artikel 2.  Definitie Buitenmuseum

a. De Stichting Buitenmuseum (hierna: ‘Buitenmuseum’) is een organisatie van vrijwilligers en bestaat uit een aantal locaties gelegen op de Dunne Bierkade en Paviljoensgracht. De locaties  zijn geen eigendom van het Buitenmuseum. Het gaat om:

–  Het Jan van Goyenhuis

–  Het Paulus Potterhuis

–  Het Van Balckeneynde Huis

–  Naastgelegen panden waar kunstenaars uit de negentiende eeuw werkten en woonden 

–  Het Heilige Geesthofje 

–   De Domus Spinozana

–   De Haagse grachten

Artikel 3. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de daarbij omschreven betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. De opdrachtgever: Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan het Buitenmuseum. 
 2. De opdrachtnemer: Buitenmuseum
 3. De producten: alle goederen en diensten die het Buitenmuseum levert.
 4. De dienstverlener: de organisatie, met wie het Buitenmuseum in opdracht van de opdrachtgever een samenwerkingsovereenkomst aangaat en die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst. Dit kan tevens één van de locaties zijn die onder 1. genoemd worden en die deel uitmaken van het Buitenmuseum. Het Buitenmuseum kan tevens eigenaar zijn van producten en diensten die zij zelf voortbrengt.
 5. De overeenkomst: de opdracht van een opdrachtgever aan het Buitenmuseum om een reservering bij de dienstverlener tot stand te brengen. 
 6. Het kaartje: kaartje/ticket die door de opdrachtgever wordt gekocht om het Buitenmuseum te bezoeken.

Artikel 4. Omschrijving producten het Buitenmuseum

Het Buitenmuseum verkoopt en levert verschillende producten. Het Buitenmuseum houdt zich primair bezig met: 

 1. exploitatie van het museum (losse kaartverkoop bezoekers); 
 2. organisatie van excursies, workshops, concerten en rondleidingen; 
 3. verkoop van artikelen, m.n. museumartikelen, zoals boeken, tijdschriften, brochures en toeristische artikelen.

Artikel 5. Verkoop van producten

 1. Boekingen komen tot stand wanneer het Buitenmuseum een schriftelijke reserveringsbevestiging heeft ontvangen van de opdrachtgever en/of door het schriftelijk bevestigen van de offerte van het Buitenmuseum. Dit kan zowel per post als per mail.
 2. Bij een excursie of rondleiding is vrijwel altijd een gids aanwezig.
 3. Er is een audiotour in acht talen voor een beperkt aantal locaties van het Buitenmuseum. 
 4. Het Buitenmuseum zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen. In dat kader worden geleverde producten, zoals excursies, rondleidingen en de te verkopen artikelen door het Buitenmuseum met enige regelmaat gecontroleerd.
 5. Bij het reserveren van een excursie of rondleiding geldt een maximaal toegestane capaciteit. 
 6. Bij het verstrekken van een opdracht is de opdrachtgever verplicht om de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van tenminste één contactpersoon te geven.
 7. Doorverkoop van het product kan alleen met goedkeuring van het Buitenmuseum gebeuren.
 8. In geval van een excursie of rondleiding dient de voltallige groep uiterlijk 10 minuten vóór de afgesproken tijd op de overeengekomen locatie aanwezig te zijn.
 9. Mocht de groep van de opdrachtgever niet aanwezig zijn op de afgesproken tijd en plaats dan zal de gids/gastheer/gastvrouw maximaal 10 minuten wachten en de excursie of rondleiding alsnog uitvoeren, tenzij aansluitend aan de oorspronkelijk afgesproken tijd de vrijwilliger niet voldoende tijd heeft om de excursie of rondleiding alsnog uit te voeren.
 10. Kinderen tot 14 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van (een van) de ouder(s) dan wel een andere bevoegde begeleider aan een activiteit van het Buitenmuseum deelnemen.
 11. Kinderen zijn en blijven te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ouder of begeleider. Het Buitenmuseum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 12. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen, tenzij het een zogenoemde ‘hulphond’ betreft, hetgeen de eigenaar dient te kunnen aantonen aan de hand van de ‘registratie hulphond’. 
 13. Het Buitenmuseum is gerechtigd en bevoegd om een persoon, die zich misdraagt of in kennelijke staat verkeert – zulks uitsluitend ter beoordeling van de vrijwilligers en organisatie van het Buitenmuseum – te (doen) verwijderen.
 14. Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.
 15. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de stijltuinen achter de panden van de Dunne Bierkade te betreden. Toestemming kan worden verkregen na overleg met het personeel of de vrijwilligers van het Buitenmuseum. 
 16. Iedere bezoeker van het Buitenmuseum dient alle aanwijzingen van het Buitenmuseum en/of haar vrijwilligers stipt en zonder uitstel op te volgen.
 17. Het is niet toegestaan voor groepen en/of de gids om af te wijken van het middenpad van het Heilige Geesthofje. 
 18. Het Buitenmuseum is gerechtigd bemiddelingskosten en commissies in rekening te brengen.
 19. Prijzen van de gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijziging zal per omgaande door het Buitenmuseum worden medegedeeld en doorberekend. Dergelijke wijzigingen, hebben geen betrekking op producten die reeds zijn aangeschaft maar nog niet zijn afgeleverd. 
 20. Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk (inclusief aanbiedingen via internet), zijn vrijblijvend.
 21. Museumartikelen anders dan geschenkbonnen kunnen binnen 14 dagen na levering op vertoon van de verkoopbon of factuur worden geretourneerd, mits ongebruikt en in originele staat. 
 22. Geleverde geschenkbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 23. Opdrachtgever vrijwaart het Buitenmuseum tegen alle aanspraken van derden ter zake van door het Buitenmuseum aan opdrachtgever geleverde museumartikelen en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten hebben geleden, ongeacht de oorzaak of tijdstip van ontstaan.

Artikel 6. Betaling 

 1. Kaartjes voor een bezoek aan het museum kunnen via internet en aan de balie in het Buitenmuseum geboekt en betaald worden. Men kan ook telefonisch reserveren.  
 2. Betaling geschiedt door voldoening van de verschuldigde bedragen op de bankrekening van het Buitenmuseum, contant of per pinbetaling.
 3. Alle facturen voor reserveringen van producten van het Buitenmuseum dienen binnen de gestelde termijn volledig betaald te zijn, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking. Alleen met schriftelijke instemming van het Buitenmuseum kan hiervan bij hoge uitzondering afgeweken worden. In dat geval dienen achteraf toegezonden facturen binnen een week na factuurdatum betaald te worden. 
 4. Binnen veertien dagen na het verstrekken van de opdracht dient door de opdrachtgever 50% van de verschuldigde bedragen te zijn voldaan.
 5. Het restant van de verschuldigde bedragen dient uiterlijk veertien dagen voor de aanvang van de gereserveerde dienst betaald te zijn.
 6. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is vertragingsrente verschuldigd. Voorts heeft het Buitenmuseum het recht haar verplichting tot leveren op te schorten totdat het verschuldigde is voldaan. 
 7. Administratiekosten kunnen in rekening worden gebracht. Vanaf een 2e herinnering voor een openstaande post zal in ieder geval € 25,00 worden berekend aan de opdrachtgever. 
 8. Het Buitenmuseum zal zorg dragen voor overboeking van de gelden aan de dienstverlener.
 9. Het Buitenmuseum houdt het geld tijdelijk onder zich voor de dienstverlener maar wordt door ontvangst van de verschuldigde bedragen in geen geval partij bij mogelijke onenigheid tussen dienstverlener en opdrachtgever. 

Artikel 7. Annuleringen 

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving te zenden aan Buitenmuseum. 
 2. Bij annulering langer dan 1 maand voor aanvangsdatum is 25% van de totale reservering verschuldigd; binnen 1 maand maar langer dan 14 dagen voor de aanvangsdatum is 50% van de totale reservering verschuldigd en indien binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum annulering plaatsvindt is het volledige bedrag van het gereserveerde product verschuldigd.
 3. Bij annulering voordat levering heeft plaatsgevonden, worden de eventuele als gevolg van de annulering opgelopen kosten in rekening gebracht, ongeacht of de annulering binnen de daarvoor gestelde tijd wordt gedaan. 
 4. In geval van een (weers)afhankelijke excursie, zoals een wandeling is het mogelijk een annuleringskosten verzekering af te sluiten ter waarde van €25. Dit houdt in dat men tot drie uur voor de excursie telefonisch en/of per e-mail kan annuleren of de excursie in de agenda verplaatsen, mits naast de premie voor deze garantie alle kosten overeenkomstig volledig zijn voldaan. De annuleringskosten verzekering geldt evenwel niet voor de eventueel bestelde catering.
 5. Voor wijzigingen in de reserveringen die door het Buitenmuseum worden verwerkt, worden wijzigingskosten in rekening gebracht. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Het Buitenmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de dienstverlener of voor de kwaliteit van het buitenterrein, geluidsoverlast rond en in de locaties, noch voor de juistheid van de door de dienstverlener verstrekte informatie. 
 2. Indien de opdrachtgever er niet in slaagt om problemen die zich voordoen op te lossen via de dienstverlener, zal het Buitenmuseum onverplicht en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid proberen om te bemiddelen dan wel om een voor de opdrachtgever acceptabele oplossing voor het probleem te vinden. 
 3. Het Buitenmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele overboekingen bij de dienstverlener, maar zal te allen tijde behulpzaam zijn met het oplossen van het probleem.
 4. Het Buitenmuseum is nimmer aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan van de bezoeker, behoudens indien ontstaan door opzet of grove schuld van het Buitenmuseum dan wel haar vrijwilligers.
 5. Bij de wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende verplichting tot schadevergoeding in geval van aantoonbare opzet of grove schuld. De schadevergoeding voortvloeiend uit deze wettelijke aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de W.A.-verzekering van het Buitenmuseum wordt gedekt.
 6. Het Buitenmuseum is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door vertraging voor aanvang van en/of tijdens het leveren van de goederen (zoals excursies, rondleidingen, workshops).
 7. Voor zover Het Buitenmuseum aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor de directe schade en nimmer voor enige gevolgschade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering gedekt wordt.
 8. Voor zover het Buitenmuseum aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.
 9. Indien het Buitenmuseum door overmacht het gereserveerde product niet kan uitvoeren zoals besproken bij de reservering dan is zij slechts gehouden om a) een alternatief te bieden of b) de eventueel al betaalde kosten te restitueren, maar zij is niet verplicht tot het betalen van enige schadevergoeding.
 10. De bezoeker is aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade aan eigendommen van het Buitenmuseum, haar vrijwilligers en/of derden, waaronder tevens begrepen medebezoekers.
 11. Eventuele klachten dienen uiterlijk 48 uur na het geleverde product (bijvoorbeeld excursie, workshop, rondleiding) schriftelijk bij het Buitenmuseum te worden ingediend.
 12. Klachten die mondeling worden gemeld of later dan 2 dagen na het geleverde product worden ingediend, zullen niet meer in behandeling worden genomen.
 13. Klachten met betrekking tot de kwaliteit van het gereserveerde zal het Buitenmuseum voor afhandeling doorsturen naar de dienstverlener. 
 14. Het Buitenmuseum is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van verstrekte informatie met betrekking tot de kwaliteit van het gereserveerde / geleverde, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid door het Buitenmuseum. 
 15. Voor zover het Buitenmuseum  zelf tekort schiet en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van het Buitenmuseum beperkt tot maximaal 25% van het gefactureerde bedrag. 
 16. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een annuleringskosten verzekering dan wel ziektekosten verzekering) worden uitgesloten.
 17. Het Buitenmuseum is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden, of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener, vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk zijn bevestigd. 
 18. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten aanzien van het personeel en de vrijwilligers van het Buitenmuseum en/of door deze ingeschakelde derde(n). 

Artikel 10. Overmacht 

 1. Het Buitenmuseum behoudt zich het recht voor om producten, zoals een excursie of rondleiding te wijzigen wanneer onvoorziene omstandigheden dit vereisen. 
 2. Als ontbindende voorwaarde geldt een situatie van overmacht zoals – maar niet beperkt tot – uitzonderlijke weersomstandigheden (harde wind, storm, onweer, ijsgang) waardoor de levering van een dienst wordt belemmerd c.q. onmogelijk wordt. 
 3. Of van een ontbindende voorwaarde sprake is, is uitsluitend ter beoordeling van de gids en de organisatie van het Buitenmuseum.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode voortduurt tot na het verstrijken van de (na-)leveringstermijn, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 11.  Ontbinding, wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten 

 1. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan een eventuele incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van opdrachtgever of opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het betreffende factuurbedrag met een minimum van € 25,00 per factuur. 
 2. In geval van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, of onder curatele stelling wordt de overeenkomst automatisch ontbonden.
 3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door het Buitenmuseum geleden schade en gevolgschade. 

Artikel 12. Toepasselijk recht / interpretatie tekst

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor bijzondere activiteiten of diensten kunnen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden worden gehanteerd. 
 3. Het Buitenmuseum is niet verantwoordelijk voor (schrijf-)fouten en vergissingen in de door het Buitenmuseum gepubliceerde en/of verstrekte informatie. 
 4. Bij het afnemen van producten waarbij het Buitenmuseum bemiddelt geldt dat de opdrachtgever tevens gehouden is aan de Algemene Voorwaarden van de de dienstverlener. Hij of zij is verplicht hier zelfstandig kennis van te hebben genomen en deze te aanvaarden.
 5. Alle geschillen tussen opdrachtgever/opdrachtgever en het Buitenmuseum Den Haag, die niet door partijen onderling kunnen worden opgelost, dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Den Haag. 

Aldus opgemaakt en vastgesteld te Den Haag, april 2022 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de locaties van het Buitenmuseum:

 
 

Naar het Jan van Goyenhuis

De Vincent van Gogh Experience

Domus Spinozana